1998
2002
2007
2008
2009
main

Wystawa Die Kunst ist Toth stanowi prezentację prac twórców, którzy stosując różnorodne techniki podejmują w swych działaniach zagadnienie współistnienia pierwiastka materialnego i duchowego oraz sposobów odkrywania miejsc, w których w szczególnie intensywny sposób możliwe jest doświadczenie ich wzajemnego powiązania i przenikania. Obiekty, instalacje i akcje przedstawiane podczas wystawy charakteryzują się silnie akcentowanym ujęciem problematyki możliwości percepcyjnych człowieka.

Stawiając tezę o nierozerwalnym związku pierwiastka duchowego i materialnej płaszczyzny bytu, autorzy biorący udział w wystawie uznają równocześnie, iż dotarcie do tego, co pozornie znajduje się poza zasięgiem percepcji człowieka możliwe jest dzięki zmianie nawyków, eksploracji nowych sposobów postrzegania rzeczywistości. Odrzucając dualistyczną wizję świata akcentują oni fakt, że materialna sfera rzeczywistości stanowi zewnętrzną stronę tego, co niewidzialne i jest jednocześnie jedynym miejscem, w którym owa druga, wewnętrzna strona może się ujawnić.

Działanie „artystyczne” widziane w tej perspektywie przyjmuje postać swoistej medytacji, nie posiada charakteru finalistycznego - nie wiąże się z koniecznością powstania dzieła o określonej stałej, zamkniętej formie (choć jego zaistnienia nie wyklucza), lecz koncentruje się na samym procesie uważnej obserwacji. Istotna jest nie tyle ekspresja „genialnej” wizji artysty, która poparta maestrią wykonania prowadzi do zaistnienia przedmiotu zwanego dziełem sztuki, lecz wytworzenie kontekstu pozwalającego na intensyfikację indywidualnych zdolności percepcyjnych tak autora, jak i odbiorcy. Możliwość stworzenia owego kontekstu wynika z istnienia niezmiennego, wiecznego fundamentu rzeczywistości, pokładu treści archetypowych określanych przez C. G. Junga mianem nieświadomości zbiorowej, „stanowi ona ogromne duchowe dziedzictwo rozwoju ludzkości, odradzające się w każdej strukturze indywidualnej."Maciej Ożogkatalog z pierwszej edycji festiwalu

plakaty zapowiadające wydarzenie

wnętrze katalogu - detal - Rogulus